ابن هشام ( نویسنده )

عبدالملک بن هشام بن ایوب الحمیری ، از نویسندگان معروف عرب ، اصلا از بصره و تولدش در مصر بوده است . تالیفاتی دارد از آن جمله شرح و تهذیب سیره ابن اسحق در احوال حضرت رسول که معروف به سیره ابن هشام است . در سال 213 هجری . در مصر وفات یافت .
تعداد دفعات بازدید: 315