ابن درید (دانشمند)

ابوبکر محمد بن حسن،دانشمند لغوی،در سال 223 ه. در بصره متولد شده و در همان شهر تحصیل علوم کرد.در سال 257 به فارس رفت و به دربار آل میکال پیوست و به ریاست دیوان منصوب شد. در سال 308 به بغداد رفت و خلیفه برای او مستمری برفرار ساخت.از آثار وی کتاب الجمهره است در لغت عرب،قصیده مفصلی هم دارد که به مقصوره ابن درید معروف است و عده ای از ادباء شرح ها بر آن نوشته اند.در سال 322 ه. در سن 99 سالگی در بغداد وفات یافت
تعداد دفعات بازدید: 598