آریوبرزن(سردار)

آریوبرزن سردار رسید هخامنشی در زمان سلطنت داریوش سوم و حمله اسکندر است که مدافع دربند پارس بود.این محل معبری است تنگ که از پارس به شوش می رود.می گویند اکنون این معبر به تنگ «تک آب» موسوم است.آریوبرزن با 25 هزار سپاهی نگهبان این معبر بود و هر دم انتظار حمله اسکندر را می کشید.اسکندر پس از رسیدن بدانجا حملات سختی کرد که کاری از پیش نبرد و ناچار شد دستور دهد سربازانش سپرهای خود را روی سر گرفته و عقب نشینی کنند.در صورتی که پنداشته بود بی اینکه یک نفر را هم قربانی دهد،معبر را تسخیر خواهد کرد.بالاخره یک اسیر لیکیایی کوره راهی به اسکندر نشان داد که سپاهیان او می توانستند از آن راه به پشت جنگاوران پارسی برسند.اسکندر پس از چند روز راه پیمایی پر مشقت در کوهها به مقصد رسید و پارسی ها که غافلگیر شده بودند تسلیم نشدند و جدالی کردند که خاطره آن در تاریخ ماند.در این موقع آریوبرزن با عده ای از سواران خود حمله به قوای اسکندر کرد و حلقه محاصره را شکافت تا خود را زودتر از وی به پایتخت برساند و آنجا را تسخیر کند.لیکن دو تن از سرداران اسکندر که به همین منظور پیش از او حرکت کرده بودند سر راه بر وی گرفتند و جنگی سهمگین در گرفت و آریوبرزن رشید راضی نشد تسلیم شود و از جان گذشته خود را صفوف مقدونی ها زد و چندان جنگید تا بالاخره خود و سربازانش شرافتمندانه به خاک افتادند
تعداد دفعات بازدید: 712