ابن خلکان ( دانشمند )

قاضی شمس الدین ابوالعباس احمد بن ابراهیم بن ابی بکر بن خلکان ، نسبش به شش واسطه به یحیی بن خالد برمکی می رسد . از دانشمندان معروف ایران بوده ، در سال 608 هجری . در شهر اربل نزدیک موصل متولد شده ، پس از فرا گرفتن علوم در سال 626 به حلب رفته و در سال 636 نایب قاضی القضالله مصر و در سال 659 قاضی القضاه دمشق گردید . مدت بیست سال در این شغل بوده ، کتاب معتبری به نام وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان در ترجه احوال 846 تن از بزرگان اسلام به زبان عربی تالیف کرده که در اروپا و مصرو ایران به طبع رسیده و به فارسی نیز ترجمه شده است . در سال 861 هجری . در دمشق وفات یافت .
تعداد دفعات بازدید: 466