ابوالحسن اشعری(نویسنده)

ابوالحسن علی بن اسماعیل،پیشوای فرقه اشعریان یا اشعریه که فرقه مذهبی و اهل تسنن و معتقد به جبر بوده اند.وی از احفاد ابوموسی اشعری بوده که در جنگ صفین از طرف امیرالمومنین علی به حکمیت تعیین شد و از عمرو بن عاص فریب خورد.ابوالحسن در سال 260 ه. در بصره متولد شد و نزد ابواسحق مروزی فقیه و ابوعلی جبائی علم آموخت.ابتدا در فرقه معتزله داخل شد اما در سن چهل سالگی از طریقه آنان برگشت و با استاد خود الجبائی که از علماء معتزله بود به مخالفت برخاست و رساله های بسیار نوشت و اصول عقاید معتزله را رد کرد و در باقی عمر مشغول مبارزه با این فرقه بود و در اثر مبارزات او نفوذ معتزله رو به کاهش گذاشت و طریقه اشاعره اهمیت پیدا کرد.طریقه اشاعره علاوه بر احکام شرع شامل مسائل فلسفی است مانند علم به حقایق امور و ماهیات و معرفت وجود حقیقی یا فرضیه فلسفی حقیقت.ابوالحسن در سال 320 ه. وفات یافت.تألیفات بسیار دارد از آن جمله کتاب اللمعه و کتاب الموجز و کتاب ایضاح البرهان
تعداد دفعات بازدید: 327