آلفرد کبیر

آلفرد از پادشاهان معوف انگلستان و فرزند اتلو ولف بود که در سال 871 بر نورمانها پیروز گشت و به جای برادرش اثلرد به سلطنت رسید . نورمان ها در بین سالهای 876-878 ه حمله بر ضد آلفرد پرداختند و فتوحاتی نیز نمودند. اما سرنجام در محل ادینگتون فعلی شکست خوردند. آلفر کبیر اقدامات اصلاحی چند از قبیل دا سختن تقویم آنگلوساکسون ، ترویج علم و دانش در میان کشیشان و اشراف ، تدوین برخی قونین و ایجاد یک نیروی دریایی قوی به عمل آورد.
تعداد دفعات بازدید: 664