ابن زیاد (حاکم)

عبیدالله بن زیاد بن ابیه؛چون سمیه مادر زیاد که کنیز حارث بود،زنی بدکار بود حارث پسر او را به فرزندی خود نپذیرفت و به این سبب او را زیاد بن ابیه نامیدند.وقتی معاویه به خلافت رسید زیاد را پسر ابوسفیان و برادر خود خواند.زیاد در سال 53 هجری مرد و از او چند پسر باقی ماند که عبیدالله یکی از آنها بود.معاویه در سال 54 ه. او را به حکمرانی خراسان فرستاد و عبیدالله به بخارا لشکر کشید و بعضی از نواحی ماوراءالنهر را تسخیر کرد.در سال 56 والی بصره شد،در سال 61 هجری از طرف یزید مأمور جنگ با امام حسین(ع) گردید.مسلم بن عقیل را در کوفه کشت و بعد سپاهی به سرکردگی عمر بن سعد به جنگ امام حسین(ع) فرستاد و لشکریان وی حضرت را با اصحابش در کربلا به شهادت رسانیدند.پس از مرگ یزید دعوی خلافت کرد لکن کسی زیر بار نرفت و ناچار از عراق به شام گریخت و مروان بن حکم را در امر خلافت یاری کرد.مروان او را متولی ضبط عراق کرد،پس از مرگ مروان عبدالملک نیز او را در مقام خود باقی گذاشت.در سال 66 ه. که مختار در کوفه قیام کرد عبیدالله با وی جنگ کرد و در این جنگ به دست ابراهیم بن مالک اشتر کشته شد
تعداد دفعات بازدید: 466