آزاده گیلانی،علی(روزنامه نگار)

علی آزاده گیلانی فرزند شیخ علی اکبر مجتهد در سال 1274 خورشیدی در نجف اشرف به دنیا آمد. پدرش از علما و محترمین گیلان بود.آزاده تحصیلات مقدماتی را در گیلان گذرانید.به جهت علاقه به مشروطیت در بهمن 1302 خورشیدی امتیاز روزنامه قرن چهارده را گرفت و به مدت 2 سال آنرا انتشار داد ولی روزنامه توقیف گردید.آزاده نیمه دوم سال 1305 امتیاز روزنامه فکر جوان را گرفت و به مدت 4 سال مرتباً آنرا منتشر ساخت و پس از آن به موجب حکم شهربانی از نشر و چاپ روزنامه جلوگیری به عمل آمد و تا شهریور 1320 گرفتار توقیف غیر قانونی بود و آزاده نیز در تبعید به سر می برد.پس از شهریور 1320 مجدداً به انتشار روزنامه فکر جوان پرداخت تا دیماه 1321 که به موجب قانون مطبوعات احمد قوام روزنامه مجدداً تحت توقیف درآمد.قانون مطبوعات قوام بدین صورت بود که: امتیاز تمام جراید لغو می شود و کسانی حق گرفتن امتیاز دارند که واجد شرایطی چون داشتن لیسانس و سپردن 5 هزار تومان در بانک باشد.آزاده گیلانی با تلاش زیاد در آذر 1322 خورشیدی مجدداً امتیاز نشر روزنامه فکر جوان را کسب و از 9 آذر 1322 خورشیدی مجدداً به انتشار آن پرداخت.
تعداد دفعات بازدید: 454