ابن زهر (پزشک)

ابومروان عبدالملک بن زهر،از اطباء مشهور اندلس،در اشبیلیه میزیسته،پدرش ابوالعلاء نیز طبیب بود.ابن رشد در نزد وی علم طب آموخته،وی از راه تجربه و آزمایش اصلاحاتی در طرز معالجات به عمل آورده و ثابت کرده طبیعت که بر تمام افعال و اعمال بدن تسلط دارد ممکن است بدون دوا و طبیب پاره امراض را رفع کند.چندی هم سمت وزارت عبدالمؤمن موحدی را داشته است.وفاتش در سال 557 ه.در اشبیلیه بوده است.تصنیفات بسیار دارد از آن جمله کتاب التیسیر فی المداوة و التدبیر که به زبان لاتین ترجمه شده است
تعداد دفعات بازدید: 507