حجازی ، محمد ( نویسنده )

از نویسندگاه زبردست ایرانی است که در سال 1280 شمسی در تهران دیده به جهان گشود . تحصیلاتش را در رشته مهندسی تلگراف در فرانسه گذرانید و چون به ایران بازگشت به استخدام پست و تلگراف در آمد و در عین حال به نویسندگی روی آورد . از آثار مهم او عبارتند از : هما ، پریچهر، زیبا ، آینه ، پروانه ، ساغر ، پیام و محمود آقا را وکیل کنید .
تعداد دفعات بازدید: 342