آتسز

علاالدوله ، ابوالمظفر پسر قطب الدین محمد فرمانروای خوارزم ، بعد از فوت پدرش در 521 هجری از طرف سلطان سنجر سلجوقی به جانشینی او در خوارزم تعیین شد ، در سال 353 هجری. از اطاعت سنجر خارج گشت و چند دفعه با او جنگید اما مغلوب شد ، عاقبت ترکان غز را تحریک کرد و آنها را بر خراسان مسلط ساخت و خودش تا سال 551 هجری به آسودگی سلطنت کرد.
تعداد دفعات بازدید: 582