ابن شاذان ( فقیه )

ابو محمد فضل بن شاذان ، فقیه و محدث شیعی ، پدرش شاذان نیز از فقهاء شیعه بود . ابن شاذان در نیشابور اقامت داشت ، عبدالله بن طاهر امیر خراسان او را به سبب تشیع به نیشابور تبعید کرد . در سال 260 هجری . در بیهق بود و هنگامی که خوارج در خراسان طغیان کردند ابن شاذان از خوف آنان از بیهق رفت و میان راه بیمار شد و به سال 260 هجری . در گذشت . تالیفات بسیار داشته و گفته اند که بیش از 180 کتاب نوشته است .
تعداد دفعات بازدید: 408