آنتوان ( مارک )

یکی از سرداران روم ، در 43 ق.م. به اتفاق اکتاویوس و لپیدوس دومین اتحاد سه گانه را تشکیل داد ، به جنگ مصر رفت و در آنجا به دام کلئوپاترا ملکه مصر افتاد. با سپاه بسیار عاظم ایران شد و از فرهاد چهارم اشکانی شکست سختی خورد. در سال 31 ق.م. در آکسیوم با اکتاویوس جنگ کرد و منهدم گردید و خود را کشت.
تعداد دفعات بازدید: 603