ابن بواب (خوشنویس)

ابوالحسن علی بن هلال،پدرش دربان القادربالله خلیفه عباسی و خود وی از نزدیکان القادر و یا به قولی از ملازمان بهاءالدوله دیلمی بوده و بمناسبت شغل پدرش به ابن البواب معروف شده است. ابن بواب از دانشمندان و ادیبان عصر بود ولی حسن خط وی بر سایر فضایل او برتری داشت.وی در اقلام بجای مانده از زمان این مقله،تصرفات کرد و قواعد تازه در خوشنویسی آورد.گویند ابن بواب 64 قرآن استنساخ کرده است.مرگ وی در سال 423 هجری اتفاق افتاد
تعداد دفعات بازدید: 443