ابن ربن طبری (پزشک)

ابوالحسن علی بن سهل بن ربن طبری از پزشکان عالیقدر و مشهور اواخر قرن دوم و نیمه اول قرن سوم هجری است.گذشته از پزشکی در ادب و حکمت و منطق و علوم طبیعی نیز استاد بوده است ابن ربن مدتی در خدمت مازیار بن قارن بود،سپس به دستگاه خلفای عباسی راه یافت و نزد الواثق و المتوکل قدر و منزلتی پیدا کرد.از آثار مهم او «فردوس الحکمه» است.روشی که در این کتاب به کار رفته بسیار منطقی است و بعدها دانشمندان بزرگ مانند ابن سینا نیز این روش را به کار بسته اند.فردوس الحکمه شامل تمام اطلاعات طبی زمان است و در آن اطلاعات پزشکان بزرگ گذشته مانند جالینوس و بقراط و اطبای بزرگ هندی و نیز از آثار پزشکان نزدیکتر مانند «حنین بن اسحق» استفاده شده است.در مقدمه کتاب بحث مفصلی درباره علوم طبیعی زمان شده و از مسایل مهمی مانند «کون و فساد» و فعل و انفعال و تأثیر اقلیم و آب و هوا و بسیار مطالب دیگر سخن رفته است.ابن ربن کتاب های دیگری در طب و داروسازی و غیره داشته است که از میان آنها کتاب «حفظ الصحه» و «کتاب الدین و الدوله» را می توان نام برد
تعداد دفعات بازدید: 573