آقا بزرگ شیرازی(نقاش)

نقاش دوران محمد شاه و ناصرالدین شاه.او در زمینه های مختلفی چون رنگ و روغن،آبرنگ،سیاه قلم،لاک کاری و بویژه قلمدان سازی چیره دست بود.در کار شبیه سازی و چهره پردازی دستی قوی داشت.چنانکه با پرداز های هنرمندانه خود با مهارت حالات و خصوصیات صاحب چهره را به بیننده القا کرد.او در کار منظره سازی اصول فنی مناظر و مرایا را رعایت می نمود.این هنرمند در کار قلمدان سازی معروفیت بسزایی داشت.شاهکار معروف او قلمدانی است که در موزه هنرهای تزئینی تهران وجود دارد.در رویه قلمدان تصویر دقیق 23 تن از بزرگان شیراز نقش بسته است.در زمینه آبرنگ نیز کار با ارزشی از این هنرمند در دست است که در کتابخانه موزه کاخ گلستان نگهداری میشود.در این تابلو چهره هشت نفر از فرماندهان نظامی دوران ناصری نموده شده که از نظر چهره پردازی از جمله کارهای معتبر این هنرمند به شمار می رود.این هنرمند که در دوران ناصرالدین شاه به او لقب نقاش باشی داده شده بود،برای تربیت دوستداران نقاشی مجمع الصنایعی ترتیب داده شاگردانی آموزش می داد
تعداد دفعات بازدید: 914