سرلشكر  

  ليست مشاهیر
این ژنرال انگلیسی در آغاز جنگ جهانی دوم رئیس ستاد ارتش بود ولی به دنبال عقب نشینی نیروهای کشورش از دونکرک،فرمانده نیروهای داخلی گردید.وی در سال 1921 ...
آریوبرزن سردار رسید هخامنشی در زمان سلطنت داریوش سوم و حمله اسکندر است که مدافع دربند پارس بود.این محل معبری است تنگ که از پارس به شوش می رود.می ...
سرلشکر محمد حسین آیرم در حدود سال 1261 خورشیدی متولد شده ، وی فرزند یکی از ایرانیان مهاجر قفقازی ( اهل شهر ایروان ) است . تحصیلات خود را در تهران و ...

TotalRecords:3
rPP:20
TotalPageCount:1
CurrentPage:1
PageNumberLength:15