ماده یازدهم

1- هر کس که به ارتکاب عمل مجرمانه ای متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک محاکمه علنی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مطابق قانون گناهکار شناخته شود...

1-Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense.

2- No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was applicable at the time the penal offence was committed.

1- هر کس که به ارتکاب عمل مجرمانه ای متهم شده باشد، بی گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک محاکمه علنی که در آن کلیه تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مطابق قانون گناهکار شناخته شود.

2- هیچ کس نباید برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان ارتکاب، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، به مجازات محکوم شود. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آن چه که در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده است، به احدی تحمیل نخواهد شد.