متن شعر

خیز تا فتنه​ای برانگیزیم

خیز تا فتنه​ای برانگیزیم
بر بساط نشاط بنشینیم
جز حریف ظریف نگزینیم
غم بیهوده در جهان نخوریم
ما گرفتار شادی و طربیم
گر ستیزه کند فلک با ما
چون نداریم هیچ دست آویز
عیش باقی است شمس تبریزی
 
یک زمان از زمانه بگریزیم
همه از پیش خویش برخیزیم
با کسان خسان نیامیزیم
می آسوده در قدح ریزیم
نه گرفتار زهد و پرهیزیم
بر مرادش رویم و نستیزیم
چند با هر کسی درآویزیم
مست جاوید شاه تبریزیم
تعداد دفعات مشاهده: 68