متن شعر

از شعلهٔ لاله جهان نور گرفت

از شعلهٔ لاله جهان نور گرفت
وز چهرهٔ گل روی زمین حور گرفت

صحرا سلب بزم ملکشه پوشید
بستان صفت مجلس دستور گرفت

تعداد دفعات مشاهده: 110