متن شعر

هر چیز که آن ز نیستی در پیوست

هر چیز که آن ز نیستی در پیوست
هستند همه از می این واقعه مست

یک ذرّه اگر ز پرده بیرون آید
شهرآرایی کنند هر ذرّه که هست

تعداد دفعات مشاهده: 207