متن شعر

چون قصهٔ هجران و فراق آغازم

چون قصهٔ هجران و فراق آغازم
از آتش دل چو شمع خوش بگدازم

هر شام که بگذشت مرا غمگین دید
می‌سوزم و در فراقشان می‌سازم

تعداد دفعات مشاهده: 115