متن شعر

به گوشه​ای بروم گوش آن قدح گیرم

به گوشه​ای بروم گوش آن قدح گیرم
خوش است گوشه و یا گوشه گشته​ای چون من
چو آب و روغن با هر کی مرغ آبی نیست
ز حلق من آن خواهم که شکر سکر کند
روم سری بنهم کان سری است باده جان
 
که عاشق قدح و درد و خصم تدبیرم
به هر چه باشد از این دو چو شهد و چون شیرم
که زهره طالعم و شکر سکرتاثیرم
دگر همه به تو بخشیدم ای بک و میرم
که خفته به سر پراحتیال و تزویرم
تعداد دفعات مشاهده: 126