متن شعر

ای روزی خصم پیش خورد حشمت

ای روزی خصم پیش خورد حشمت
جزویست قیامت از نبرد حشمت

اندیشهٔ پل مکن که جیحون شاها
انباشته شد جمله ز گرد حشمت

تعداد دفعات مشاهده: 100