متن شعر

آنم که توام ز خاک برداشته‌ای

آنم که توام ز خاک برداشته‌ای
نقشم به مراد خویش بنگاشته‌ای

کارم به مراد خود چو نگذاشته‌ای
می‌رویم از آن‌سان که توام کاشته‌ای

تعداد دفعات مشاهده: 131