متن شعر

کس نیست که در دو کون ما دون تونیست

کس نیست که در دو کون ما دون تونیست
مستغرق آن حضرت بی چون تو نیست

نی نی تا کی ز کون و حضرت گفتن
بیرون تو هرچه هست بیرون تو نیست

تعداد دفعات مشاهده: 474