متن شعر

مصطفی کرد از خدا نقل این کلام


مصطفی کرد از خدا نقل این کلام
گفت از خلقم مباهاتست عام


پس بفاروقم مباهاتست خاص
نیست از اخلاص کس را این خلاص

تعداد دفعات مشاهده: 210