متن شعر

اسیر ساخت به یک خنده نهان ما را

اسیر ساخت به یک خنده نهان ما را
گشاده رویی گل کرد باغبان ما را

وصال او به نسیم ملامت ارزان است
تفاوتی نکند حرف باغبان ما را

تعداد دفعات مشاهده: 212