متن شعر

یا رب چو به صد زاری زار آمدهایم

یا رب چو به صد زاری زار آمدهایم
گر عفو کنی امیدوار آمدهایم

وز بی شرمی خویشتن پیش درت
تشویرْ خوران و شرمسار آمدهایم

تعداد دفعات مشاهده: 68