متن شعر

آمدم باز تا چنان گردم

آمدم باز تا چنان گردم
سر خم رحیق بگشایم
عشرت اکنون علم به صحرا زد
باغ خلد است جان من تا من
برنگردم به گرد خود چون قطب
چون شبم روز گشت ای سلطان
کان زرم نیم زر محدود
تن زن از هی هی شبانانه
 
که چو خورشید جمله جان گردم
سرده بزم سرخوشان گردم
من چو فکرت چرا نهان گردم
قره العین باغبان گردم
گرد قطبان چو آسمان گردم
فارغ از بام و پاسبان گردم
که پی سنگ امتحان گردم
پادشاهم چرا شبان گردم
تعداد دفعات مشاهده: 134