متن شعر

معشوقه و عشق عاشقان یک نفس است

معشوقه و عشق عاشقان یک نفس است
رو هم نفسی جو، که جهان یک نفس است

با هم نفسی گر نفسی بنشینی
مجموع حیات عمر آن یک نفس است

تعداد دفعات مشاهده: 413