متن شعر

ماییم فداییان جانباز

ماییم فداییان جانباز
حیفست که جان پاک ما را
ز آغاز همه به آخر آیند
هین باز پرید جمله یاران
شش سوی مپر بپر از آن سو
هان ای دل خسته نقل ما را
گر خواری وگر عزیزی این جا
مگشای پر سخن کز آن سو
پوست سخنست اینچ گفتم
 
گستاخ و دلیر و جسم پرداز
باشد تن خاکسار انباز
ز آخر برویم ما به آغاز
شه باز بکوفت طبل شهباز
کاندر دل تو رسید آواز
روزی دو سه ماندست می​ساز
زان سوست بقا و ملک و اعزاز
بی​پر باشد همیشه پرواز
از پوست کی یافت مغز آن راز
تعداد دفعات مشاهده: 40