متن شعر

گفتم: دل من ببردی ای جادو وش!

گفتم: دل من ببردی ای جادو وش!
گفتا: چکنم تو دل ندادی خوش خوش

گفتم: رخت آتش است و خطّت دودست
گفتا که تو دود دیدهای از آتش

تعداد دفعات مشاهده: 209