متن شعر

من رسیدم به لب جوی وفا

من رسیدم به لب جوی وفا
سپه او همه خورشیدپرست
بشنو از آیت قرآن مجید
قد وجدت امراه تملکهم
چونک خورشید نمودی رخ خود
من چو هدهد بپریدم به هوا
 
دیدم آن جا صنمی روح فزا
همچو خورشید همه بی​سر و پا
گر تو باور نکنی قول مرا
اوتیت من کل شی​ء و لها
سجده دادیش چو سایه همه را
تا رسیدم به در شهر سبا
تعداد دفعات مشاهده: 56