متن شعر

آن نور که بیرون و درون میتابد

آن نور که بیرون و درون میتابد
چون است چه دانی تو که چون میتابد

گویی تو ز زیر صد هزاران پرده
چیزی به یگانگی برون میتابد

تعداد دفعات مشاهده: 257