متن شعر

خود عهد کسی کسی چنین بگذارد

خود عهد کسی کسی چنین بگذارد
کاندر بد و نیک هیچ یادش نارد

جانا ز وفا روی مگردان که هنوز
خاک در تو نشان رویم دارد

تعداد دفعات مشاهده: 112