متن شعر

چون یار نمیکند دمی همدمیم

چون یار نمیکند دمی همدمیم
زین غم نفسی نیست سرِ آدمیم

ور در همه عمر یک دم آید بَرِ من
با گوشه نشاندم ز نامحرمیم

تعداد دفعات مشاهده: 132