متن شعر

این فصل در نسخه کتابخانه سلطان محمد فاتح استانبول عبارت از ۳۲۲ بیت است، بیت اول و آخرش بروجه ذیل است:

این فصل در نسخه کتابخانه سلطان محمد فاتح استانبول عبارت از ۳۲۲ بیت است، بیت اول و آخرش بروجه ذیل است:

محمد مقتدای هر دو عالم
محمد مهتر اولادِ آدم


وگر در خوردّ آب تو نیم من
فرا آبم مده والله اعلم

  در نسخه کتابخانه موزه انگلستان بجای این فصل ۱۷ بیت وجود دارد که اول و آخرش نیز بروجه ذیل است:

محمد کو سرافراز عرب بود
وجودش درِّ دریای طلب بود

...

چو هم دستی تو با موسیِ عمران
همی از جامِ جان خور آبِ حیوان

تعداد دفعات مشاهده: 202