متن شعر

امسال بلبلان چه خبرها همی​دهند

امسال بلبلان چه خبرها همی​دهند
در باغ​ها درآی تو امسال و درنگر
مقراض در میان نه و خلعت همی​برند
بی منت کسی همه بر نقره می​زنند
هر دل که تشنه​ست به دریا همی​برند
این تحفه دیده​اند که عشاق روزگار
این نور دیده​اند که دیوانگان راه
 
یا رب به طوطیان چه شکرها همی​دهند
کان شاخه​های خشک چه برها همی​دهند
وان را که تاج رفت کمرها همی​دهند
بی زحمت مصادره زرها همی​دهند
وان را که گوهرست گهرها همی​دهند
تا برشمار موی تو سرها همی​دهند
سودا همی​خرند و هنرها همی​دهند
تعداد دفعات مشاهده: 135