متن شعر

پروانه به شمع گفت: چند افروزی

پروانه به شمع گفت: چند افروزی
خوش سوزی اگر سوز ز من آموزی

هر لحظه سری دگر برآری در سوز
ای شمع برو که سرسری میسوزی

تعداد دفعات مشاهده: 237