متن شعر

آن نرگس مست فتنه‌انگیز نگر

آن نرگس مست فتنه‌انگیز نگر
آن خنجر مژگان بلاخیز نگر

در عهد ملک که باده مستی ندهد
اندر کف مست خنجر تیز نگر

تعداد دفعات مشاهده: 348