متن شعر

خنب​های لایزالی جوش باد

خنب​های لایزالی جوش باد
تیزچشمان صفا را تا ابد
دوش گفتم ساقیش را هوش دار
ای خدا از ساقیان بزم غیب
عقل کل کو راز پوشاند همی
هر سحر همچون سحرگه بی​حجاب
شمس تبریز ار چه پشتش سوی ماست
 
باده نوشان ازل را نوش باد
حلقه​های عشق تو در گوش باد
ساقیش گفتا مرا بی​هوش باد
در دو عالم بانگ نوشانوش باد
مست باد و راز بی​روپوش باد
آفتاب حسن در آغوش باد
صد هزاران آفرین بر روش باد
تعداد دفعات مشاهده: 74