متن شعر

اندیشهٔ ابروی تو پیوسته مراست

اندیشهٔ ابروی تو پیوسته مراست
وز حلقهٔ زلفت دل بشکسته مراست

چون خط تو رسته است و دهانت بسته
عشقی است که بر رسته و بر بسته مراست

تعداد دفعات مشاهده: 238