متن شعر

نرگس، که ز سیم بر سر افسر دارد

نرگس، که ز سیم بر سر افسر دارد
با دیدهٔ کور باد در سر دارد

در دست عصایی ز زمرد دارد
کوری به نشاط شب مکرر دارد

تعداد دفعات مشاهده: 137