متن شعر

بده ای کف تو را قاعده لطف افزایی

بده ای کف تو را قاعده لطف افزایی
چون تو خواهی که شکرخایی غلط اندازی
صنما مغلطه بگذار و مگو تا فردا
ترشم گفتی و پیش شکر بی​حد تو
گر چه من روترشم لیک خم سرکه نیم
گر تو خوبی و منم آینه روی خوشت
نی غلط گفتم سرمست بدم زفت زدم
نو فسونی است مرا سخت عجب پیشتر آ
 
کف دریا چه کند خواجه بجز دریایی
ز پی خشم رهی ساعد و کف می​خایی
چون تویی پای علم نقد که را می​پایی
عسل و قند چه دارند بجز سرکایی
ور چه هر جا بروم لیک نیم هرجایی
پیش رو دار مرا چونک جهان آرایی
کی بود آینه را با رخ تو گنجایی
تا به گوش تو فروخوانم ای بینایی
تعداد دفعات مشاهده: 292