متن شعر

ای جهان را دلگشا اقبال عشق

ای جهان را دلگشا اقبال عشق
ای صفا و ای وفا در جور عشق
ای بده جانتر ز جان دیدار عشق
تا ز اخلاص و ریا بیرون شدم
گر بگردد آفتاب از ضعف نیست
خلق گوید عاقبت محمود باد
من دهان بستم که بگشادست پر
بد دعا زنبیل و این دولت خلیل
وحدت عشقست این جا نیست دو
 
یفعل الله ما یشا اقبال عشق
ای خوشا و ای خوشا اقبال عشق
وی فزون از جان و جا اقبال عشق
جان اخلاص و ریا اقبال عشق
نقل کرد از جا به جا اقبال عشق
عاقبت آمد به ما اقبال عشق
در دل خلق خدا اقبال عشق
می​نگنجد در دعا اقبال عشق
یا تویی یا عشق یا اقبال عشق
تعداد دفعات مشاهده: 55