متن شعر

سلطان که جهان به عدل آراست برفت

سلطان که جهان به عدل آراست برفت
سرو چمن ملک بپیراست برفت

چون کژ رویی بدید از دور فلک
کژ را به کژان داد و ره راست برفت

تعداد دفعات مشاهده: 93