متن شعر

چو از نعمت حق شود بنده غافل

چو از نعمت حق شود بنده غافل
خداوند بر وی بلایی فرستد

تو گویی بلا نعمتی هست دیگر
که غافل ز بیمش خدا را پرستد

تعداد دفعات مشاهده: 535