متن شعر

به گوش جان رهی منهی ای ندا در داد

به گوش جان رهی منهی ای ندا در داد
ز حضرت احدی لا اله الا الله

که ای عزیز کسی را که خواریست نصیب
حقیقت آنکه نیابد به زور منصب و جاه

به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد
گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه

تعداد دفعات مشاهده: 342