متن شعر

بس سرکش را کز سر مویی کُشتم

بس سرکش را کز سر مویی کُشتم
و آلوده نشد به خونِ کس انگشتم

وین کار عجب نگر که با جملهٔ خلق
رویارویم نشسته پُشتاپُشتم

تعداد دفعات مشاهده: 156